English version

Tax Concept Doradztwo Podatkowe

- niezale¿na kancelaria doradztwa podatkowego - ³±czymy miêdzynarodowe do¶wiadczenie zdobyte w najwiêkszych ¶wiatowych firmach doradczych z tzw. Wielkiej Czwórki z praktyczn± wiedz± z zakresu prawa podatkowego. Oferujemy Klientom profesjonalne us³ugi doradztwa podatkowego spe³niaj±ce najwy¿sze standardy jako¶ci, przy jednoczesnym zagwarantowaniu przyjaznych i elastycznych warunków wspó³pracy. Zapewniamy pe³n± dyspozycyjno¶æ doradcy, w szczególno¶ci w sytuacjach wymagaj±cych podjêcia szybkich decyzji.

Wype³niamy przestrzeñ na rynku us³ug doradztwa podatkowego pomiêdzy ofert± firm z tzw. Wielkiej Czwórki a lokalnymi kancelariami bez miêdzynarodowego do¶wiadczenia.

o firmie : us³ugi : o nas : kontakt
Copyright (C) 2006 TAX CONCEPT Doradztwo Podatkowe. Wszelkie prawa zastrze¿one.